Phật ạo

 

Kim Cang Thọ Mạng

 

NGHI THỨC TỤNG KINH

(Thắp 3 cy hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trn, niệm lớn...)

 

CNG HƯƠNG

 

 

       Nguyện đem lng thnh knh

       Gởi theo đm my hương

       Phưởng phất khắp mười phương

       Cng dường ngi Tam Bảo

       Thề trọn đời giữ đạo

       Theo tự tnh lm lnh

       Cng php giới chng sanh

       Cầu Phật từ gia hộ

       Tm Bồ đề kin cố

       Xa bể khổ vng m

       Chng quay về bờ gic.

 

(X 3 x, rồi đọc tiếp...)

 

 

Nay chnh l ngy chư tăng kiết hạ, đem đức lnh ch nguyện chng sanh, chng con một dạ ch thnh, cng dường tr tụng, đem cng đức nầy, nguyện khắp mười phương, ba ngi Tam Bảo, đức Thch Ca Mu Ni Phật, đức Tiếp Dẫn ạo Sư A Di Phật, cng cc vị Bồ tt, tịnh đức chng tăng, từ bi gia hộ cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ tử, cng tất cả chng sanh sớm r đường lnh, thot vng m muội, ra khỏi u đồ, siu sanh lạc quốc. Ngưỡng mong oai đức v cng xt thương tiếp độ.

 

NAM M THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TR TAM BẢO (3 lần)

 

(ứng dậy, x 3 x, cắm hương vo lư, rồi đứng đọc tiếp...)

 

(Trường hợp muốn xin ring cho một chng sanh no đ, th nn viết vo SỚ v qu đọc sớ, đọc sớ xong đứng dậy, x 3 x, cắm hương vo lư, v đọc tiếp...)

 

TN THN PHẬT

 

 

       ấng Php Vương V thượng

       Ba ci chẳng ai bằng,

       Thầy dạy khắp Trời Người

       Cha lnh chung bốn loi

       Qui y trn một niệm

       Dứt sạch nghiệp ba kỳ

       Xưng dương cng tn thn

       Ức kiếp khng cng tận

 

 

 

QUN TƯỞNG

 

 

          Phật, chng sanh tnh thường rỗng lặng

          ạo cảm thng khng thể nghĩ bn

          Lưới ế chu v đạo trng

          Mười phương Phật bảo ho quang sng ngời

          Trước bảo tọa thn con ảnh hiện

          Ci dầu xin thệ nguyện qui y.

 

 

 

ẢNH LỄ

(X 3 x rồi xướng lạy)

 

- Ch tm đảnh lễ: Nam m tận hư khng, biến php giới, qu, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tn php, Hiền Thnh Tăng, thường tr Tam bảo. (1 lạy)

 

- Ch tm đảnh lễ: Nam m Ta B Gio Chủ iều Ngự Bổn sư Thch Ca Mu Ni Phật, ương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tn Phật, ại Tr Văn Th Sư Lợi Bồ tt, ại Hạnh Phổ Hiền Bồ tt, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tt. (1 lạy)

 

- Ch tm đảnh lễ: Nam m Ty Phương Cực Lạc thế giới ại từ ại bi A Di Phật, ại bi Qun Thế m Bồ tt, ại Thế Ch Bồ tt, ại nguyện ịa Tạng Vương Bồ tt, Thanh Tịnh ại hải Chng Bồ tt. (1 lạy)

 

(ứng hay ngồi tụng ty )

 

 

TN LƯ HƯƠNG

 

 

          Kim lư vừa bn chin đn

          Thắp xng php giới đạo trng mười phương

          Hiện thnh my bu kiết tường

          Cc Phật r biết ngọn hương ch thnh

          Php thn ton thể hiện tiền

          Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

 

 

NAM M HƯƠNG VN CI BỒ TT (3 lần)

 

 

CH ẠI BI

 

NAM M ẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TT (3 lần)

 

Thin thủ thin nhn v ngại đại bi tm đ la ni.

 

Nam m hắc ra đt na đa ra dạ da. Nam m a rị da, b l yết đế, thước bt ra da, Bồ đề tt đỏa b da, ma ha tt đỏa b da, ma ha ca l ni ca da. n, tt bn ra phạt duệ, số đt na đt tỏa.

 

Nam m tất kiết lật đỏa, y mng a rị da, b l kiết đế, thất Phật ra lăng đ b.

 

Nam m na ra cẩn tr h rị, ma ha bn đa sa mế, tt b a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tt b tt đa, na ma b gi, ma phạt đạt đậu, đt điệt tha. n, a b l h, l ca đế, ca ra đế, di h rị, ma ha bồ đề tt đỏa, tt b tt b, ma ra ma ra, ma h ma h, rị đ dựng, cu l cu l, kiết mng độ l độ l, phạt x da đế, ma ha phạt x da đế, đ ra đ ra, địa rị ni, thất Phật ra da,d ra d ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y h y h, thất na thất na, a ra sm Phật ra x lợi, phạt sa phạt sm, Phật ra x da, h l h l ma ra, h l h l h rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, t r t r, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đ dạ, bồ đ dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tr địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta b ha. Tất đ dạ ta b ha. Ma ha tất đ da ta b ha. Tất đ du nghệ thất bn ra dạ, ta b ha. Na ra cẩn tr, ta b ha. Ma ra na ra ta b ha. Tất ra tăng a mục kh da, ta b ha. Ta b ma ha, a tất đ dạ, ta b ha. Giả kiết ra a tất đ dạ, ta b ha. Ba đ ma yết tất đ dạ, ta b ha. Na ra cẩn tr bn đ ra dạ, ta b ha. Ma b lị thắng yết ra dạ, ta b ha.

 

Nam m hắc ra đt na, đa ra da da. Nam m a rị da, b l yết đế, thước bng ra dạ, ta b ha.

 

n, tất điện đ, mạn đa ra, bạt đ dạ, ta b ha. (3 lần)

 

NAM m BỔN SƯ THCH CA MU NI PHẬT (3 lần)

 

 

KHAI KINH KỆ

 

 

       V thượng thậm thm vi diệu php,

       B thin vạn kiếp nan tao ngộ,

       Ng kim kiến văn đắc thọ tr,

       Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

 

 

 

PHẬT NI KINH NHẤT THẾ NHƯ LAI KIM CANG THỌ MẠNG LA NI

 

(Nước Nam Thin Trc, Ngi Tam Tạng Kim Cang Tr cng Ngi Sa mn Tr Tạng vng chiếu dịch)

 

Ta nghe như vầy:

 

Một thuở Phật ở bn sng Căn gi, với cc Tỳ khưu v ại Bồ tt cng v lượng đại chng trời người đến hội.

 

Lc bấy giờ, ức Thế Tn bảo bốn vị Thin vương hng Tỳ Sa mn rằng: C bốn php, rất đng gh sợ, d nam, d nữ, đồng nam, đồng nữ, tất cả hữu tnh khng ai trnh khỏi. Bốn php ấy l: Sanh, gi, bệnh, chết. Trong đ một php rất tức tối đau khổ, kh bề đối trị, gọi l sợ chết. V vậy ta thường, ni php đối trị.

 

Khi ấy, bốn vị Thin Vương bạch Phật rằng:

 

Knh thưa ức Thế Tn,

 

Chng con ngy nay, mong được lợi lớn, xin ức Thế Tn, v tất cả chng sanh tuyn ni php ấy.

 

Bấy giờ, ức Thế Tn xy mặt hướng ng, Ngi bng ngn tay, triệu tập tất cả cc ức Như Lai ni lời thệ rằng:

 

Khắp cả mười phương, cc đấng Như Lai, thnh Chnh ẳng Gic, v độ chng sanh, chứng đạo Bồ đề thảy đều gip ta, đem sức oai thần tất cả Như Lai, khiến cho tất cả chng sanh, đổi nghiệp phi mạng, tăng thm thọ mạng. Từ trước, ta chưa v chng sanh, chuyển php lun nầy, đến nay mới chuyển c thể khiến cho sắc lực v thọ mạng của chng sanh, đều được thnh tựu khỏi sợ chết yểu.

 

Lại hướng qua cc phương Ty, Nam, Bắc, bốn gc trn dưới, ức Thế Tn, cũng đều triệu tập, kỉnh co như thế. Lc ấy bao nhiu thế giới mười phương, tột chỗ mắt Phật thấu tới, tất cả cc ức Như Lai thảy đều đến họp, đầy cả hư khng, như số vi trần.

 

Bấy giờ, tất cả cc Phật, v cớ gia tr, khc miệng đồng lời, đều ni -Ra-Ni: Nhất Thế Như Lai Kim Cang Thọ Mạng rằng:

 

t nể giả tha, giả l, giả l, giả l, vỉ n chi tt phạ, tt để, khể chiết ngật lảng, nghiệt nẩm, bt ra, x mản đ, tt phạ lộ, nga tt phạ, tt đt phạ, nẩm, a n lai, cu n lai, ma ha no lai, giả m giả m, hệ mạ nghiểu r, hệ mạ sản ni hệ mạ thi kh, kiu ra v, kiu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra l, cu mạ để, vi x mạ n mạ n, th th t, phạ a giả l, dỉ giả l, mạ vỉ lảm mạ, hộ mộ, hộ mộ, n phạ rạ, dụ lệ, tt phạ hạ.

 

Bấy giờ, tất cả cc vị Chấp Kim Cang Bồ tt, ở chỗ cc Phật mười phương, cũng khc miệng đồng lời, đều ni -Ra-Ni Din thọ rằng:

 

Hồng hồng thi kh tt phạ hạ.

 

Như vậy, tất cả cc ức Như Lai v cc vị Chấp Kim Cang Bồ tt trong mười phương đều ni, -Ra-Ni nầy rồi th khng thị hiện ra nữa.

 

Lc đ, Vị Tỳ Sa Mn Thin Vương bạch Phật rằng: "nương thần lực của Phật, để gia tr hộ niệm, trừ nghiệp phi mạng cho tất cả chng sanh, con xin ni -Ra-Ni rằng:

Thỉ vỉ đế, thỉ vỉ, đt lỵ, lật lỵ.

 

Lc đ, Vị Tỳ Lu Lặc Xoa Thin Vương cũng bạch Phật rằng: "nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi mạng cho nhiều chng sanh, con xin ni -Ra-Ni rằng:

 

Ma đắng nghể, ma đắng ngh ni, du ma du mưu.

 

Lc đ, vị ề ầu Lại Cha Thin Vương cũng bạch Phật rằng: "cũng để trừ nghiệp SỢ CHỀT cho chng sanh, con xin ni -Ra-Ni rằng:

 

Giả rể giả rể, giả ra r.

 

Lc đ, vị Tỳ Lu Bt Xoa Thin Vương cũng bạch Phật rằng: "nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi mạng cho tất cả chng sanh, con xin ni -Ra-Ni rằng:

 

Mạt lm, phạ phạ phạ phạ.

 

Phật bảo bốn vị Thin Vương rằng:

 

Nếu ai đọc tụng kinh nầy, ngy thọ tr, d cho một biến, phải nn cung knh cc trai lnh, gi lnh ấy, nn tưởng như Phật, sau khng đọa ba đường dữ, quyết được tăng thm thọ mạng. Nếu người no thường ngy, v tất cả chng sanh lun chuyển tụng kinh ny, th sau khng cn sợ mạng ngắn, chết yểu; cũng khng cn sợ mộng thấy điềm dữ, yu tinh nguyền rủa, v hnh bng hung c, la st quỷ thần, cũng khng bị tai nạn: nước, lửa v độc họa binh đao. Sẽ được tất cả cc Phật, Bồ Tt, nhiếp thọ hộ niệm, xứ sở đ cũng được chư Phật hộ tr.

 

Khi ức Thế Tn ni kinh nầy xong, cc vị Tỳ Sa Mn Thin Vương cng tất cả đại chng đều rất vui mừng, tn chịu vng lm.

 

Phật ni kinh Nhứt thế Như Lai Kim Cang Thọ Mạng -Ra-Ni.

 

 

TN

 

 

         Kim Cang Thọ Mạng,

         Lời Phật thn tuyn,

         -Ra-Mn tỏ nghĩa u huyền,

         Tụng ch đức Kim tin,

         Php lực v bin

         Tuổi thọ được tăng din.

 

 

 

NAM M TĂNG THỌ TON BỒ TT MA HA TT (3 lần)

 

  

TN

 

 

                Phật từ rộng lớn,

                Cảm ứng khng ngoa,

                Tịch quang chnh định khắp h sa,

                Nguyện chẳng la Gi gia,

                Tế độ trai gia,

                ất bu trổ lin hoa.

 

 

 

NAM M TIU TAI TĂNG PHƯỚC THỌ BỒ TT MA HA TT (3 lần)

 

 

MA HA BT NH BA LA MẬT A TM KINH

 

Qun tự tại Bồ tt, hnh thm Bt Nh Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai khng, độ nhất thiết khổ ch.

 

X Lợi Tử ! Sắc bất dị khng, khng bất dị sắc, sắc tức thị khng, khng tức thị sắc, thọ, tưởng, hnh, thức, diệc phục như thị.

 

X Lợi Tử ! Thị chư Php khng tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố khng trung, v sắc,v thọ, tưởng, hnh, thức, v nhn, nhỉ, tỷ, thiệt, thn, ; v sắc, thinh, hương, vị, xc, php; v nhn giới, ni ch v thức giới, v v minh diệc, v v minh tận, ni ch v lo tử diệc, v lo tử tận, v khổ, tập, diệt, đạo; v tr diệc v đắc.

 

Dĩ v sở đắc cố, Bồ đề tt đỏa y Bt nh ba la mật đa cố, tm v qui ngại; v qui ngại cố, v hữu khủng bố, viễn ly đin đảo mộng tưởng, cứu cnh Niết bn. Tam Thế chư Phật, y Bt nh ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

 

Cố tri Bt nh Ba la mật đa, thị đại thần ch, thị đại minh ch, thị v thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

 

Cố thuyết Bt nh ba la mật đa ch, tức thuyết ch viết:

 

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tt b ha. (3 lần)

 

 

VNG SANH QUYẾT ỊNH CHƠN NGN

 

 

Nam m a di đa b dạ, đa tha d đa dạ, đa địa dạ tha,

A di rị đ b tỳ,

A di rị đa tất đam b tỳ,

A di rị đa t ca lan đế,

A di rị đa, t ca la đa,

D di nị d d na,

Chỉ đa ca lệ ta b ha. (3 lần)

 

 

 

TN PHẬT

 

 

      A Di Phật thn kim sắc,

      Tướng hảo quang minh v đẳng lun,

      Bạch ho uyển chuyển ngũ tu di,

      Cm mục trừng thanh tứ đại hải,

      Quang trung ha Phật v số ức,

      Ha Bồ tt chng diệc v bin,

      Tứ thập bt nguyện độ chng sanh,

      Cửu phẩm hm linh đăng bỉ ngạn.

 

 

 

Nam m Ty phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn độ sư A Di Phật

 

 

Nam m A Di Phật                                 (108 lần)

Nam m ại bi Qun Thế m Bồ tt             ( 10 lần)

Nam m ại Thế Ch Bồ tt                          ( 10 lần)

Nam m ịa Tạng Vương Bồ tt                   ( 10 lần)

Nam m Thanh Tịnh ại hải chng Bồ tt     ( 10 lần)

 

 

 

SM THẬP PHƯƠNG

 

 

               Thập phương Tam Thế Phật

               A Di đệ nhứt,

               Cửu phẩm độ chng sanh

               Oai đức v cng cực,

               Ng kim đại quy y,

               Sm hối tam nghiệp tội,

               Phm hữu chư phước thiện,

               Ch tm dụng hồi hướng.

               Nguyện đồng niệm Phật nhơn,

               Cảm ứng ty thời hiện,

               Lm chung Ty phương cảnh,

               Phn minh tại mục tiền,

               Kiến văn giai tinh tấn,

               ồng sanh Cực Lạc quốc,

               Kiến Phật liễu sanh tử,

               Như Phật độ nhứt thiết,

               V bin phiền no đoạn,

               V lượng php mn tu;

               Thệ nguyện độ chng sanh,

               Tổng giai thnh Phật đạo;

               Hư khng hữu tận, ng nguyện v cng,

               Hư khng hữu tận, ng nguyện v vng,

               Tnh dữ v tnh, đồng vin chủng tr.

 

 

 

MƯỜI ẠI NGUYỆN

 

 

               ệ tử chng đẳng

               Ty thuận tu tập

               Phổ Hiền Bồ Tt

               Thập chủng đại nguyện:

 

               Nhứt giả lễ knh chư Phật,

               Nhị giả xưng tn Như Lai,

               Tam giả quảng tu cng dường,

               Tứ giả sm hối nghiệp chướng,

               Ngũ giả ty hỷ cng đức,

               Lục giả thỉnh chuyển php lun,

               Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

               Bt giả thường ty Phật học,

               Cửu giả hằng thuận chng sanh,

               Thập giả phổ giai hồi hướng.

 

 

 

HỒI HƯỚNG

 

 

           Phng kinh cng đức th thắng hạnh,

           V bin thắng phước giai hồi hướng,

           Phổ nguyện php giới chư chng sanh,

           Tốc vng v lượng quang Phật st,

           Nguyện tiu tam chướng trừ phiền no,

           Nguyện đắc tr huệ chơn minh liễu,

           Phổ nguyện tội chướng tất tiu trừ,

           Thế thế thường hnh Bồ tt đạo.

           Nguyện sanh Ty Phương Tịnh độ trung,

           Cửu phẩm Lin hoa vi phụ mẫu,

           Hoa khai kiến Phật ngộ v sanh,

           Bất thối Bồ tt vi bạn lữ,

           Nguyện dĩ thử cng đức,

           Phổ cập ư nhứt thiết,

           Ng đẳng dữ chng sanh,

           Giai cọng thnh Phật đạo.

 

 

 

PHỤC NGUYỆN

 

 

    Tam bảo chứng minh,

    Từ bi gia hộ,

    Hiện tiền phước huệ trang nghim,

    Một hậu đồng sanh tịnh độ,

    Thứ nguyện đệ tử.......

    Nguyện tiu tam chướng,

    Nguyện trưởng phước duyn,

    Nguyện kiến Di ,

    Nguyện sanh Tịnh ộ

    Phổ nguyện php giới chng sanh

    Tề thnh Phật đạo.

 

 

NAM M A DI PHẬT

 

 

TAM QUY Y

 

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chng sanh thể giải đại đạo, pht v thượng tm (1 lạy)

 

Tự quy y Php, đương nguyện chng sanh, thm nhập kinh tạng, tr huệ như hải (1 lạy)

 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chng sanh, thống l đại chng, nhất thiết v ngại (1 lạy)

 

 

 

Nguyện đem cng đức nầy,

Hướng về khắp tất cả,

ệ tử v chng sanh,

ều trọn thnh Phật đạo.

 

 

NAM M A DI PHẬT

 

(Bi 3 bi, Lễ tất)