Phật Đạo

 


 

 

CHÁNH ĐIỆN QUÁN-THẾ-ÂM


 

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

 

BỔN ĐẠO ẤN TỐNG

 


THÔNG LƯ NGHI THỨC

TÂM NGUYỆN

 

của

 

ĐỒNG TỬ - MÔN ĐỆ - ĐỆ MUỘI

CHÚNG SANH XA GẦN

 

(Thường Niệm)

TÂM NIỆM NGUYỆN CẦU - NIỆM HƯƠNG

 

 

Hằng đêm sau khi lo việc đời sống xong, các Đồng tử, Môn đệ, Đệ muội và chúng sanh xa gần nên dành khoảng thời gian để nguyện cầu lời sau đây: trước cho bản thân, gia đ́nh, và cửu huyền thất tổ, sau là cho bá tánh được thanh tâm an lạc, âm siêu dương thoát, sớm tâm ĐẠO HẠNH QUẢ NHIÊN TRỌN LÀNH về Thế giới Thiên Tiên vô nhiễm.

Trường hợp tối không thuận tiện  có thể vào buổi sáng.


 

Chuẩn bị:

Thắp nhang đèn

Đốt hương trầm

Điểm 3 hồi chuông dài - lại 3 tiếng


 

Tất cả đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực, mật niệm:

(Đối với các Đồng tử, Môn đệ, Đệ muội đă được ban ấn pháp Thiên Tiên th́ áp dụng ấn pháp)

NIỆM CHÚ:

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

(Bắt ấn Tam Muội)

ÁN LAM XÓA HA (3 lần)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

(Bắt ấn Tam muội)

ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, TRUẬT ĐÀ TA PHẠ,

ĐẠT MẠ TA PHẠ, BÀ PHẠ TRUẬT ĐỘ HÁM (3 lần)

 (Chủ lễ hay người nguyện cầu thắp ba nén nhang quỳ ngay thẳng, cung nhang trước trán niệm bài cúng hương)

 

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

 

Nguyện thử diệu hương vân

Biến măn thập phương giới

Cúng dường Nhứt thế Phật

Tôn pháp chư Bồ Tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập nhứt thế Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát Bồ Đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành Vô Thượng Đạo.

 

(Xá 3 xá, rồi đọc tiếp bài Kỳ Nguyện)

 

 

 

KỲ NGUYỆN

..... Quốc

..... Thành phố (Tỉnh, Tiểu bang)

..... Quận

..... Phường (xă ),..... Thôn

..... Số hiệu,..... Đường (lộ)

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Kiết thời, kiết nhựt thời

Đồng tử (Đệ tử) ....., Pháp danh.....

Thành tâm nguyện Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát, từ bi gia hộ Đồng tử (Đệ tử) cùng gia đạo và bá tánh phiền năo đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách.

Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

(Đứng dậy, cắm nhang lên lư hương, chắp tay đứng thẳng, niệm lớn)

 

 

 

TÁN PHẬT

 

Pháp vương vô thượng tôn

Tam giới vô luân thất

Thiên nhơn chi đạo sư

Tứ sanh chi từ phụ

Ư nhứt niệm quy y

Năng diệt tam kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán thán

Ức kiếp mạc năng tận.

 

 

QUÁN TƯỞNG

 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư ngh́,

Ngă thử đạo tràng như Đế Châu

Thập Phương chư Phật ảnh hiện trung

Ngă thân ảnh hiện chư Phật tiền

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

 

 

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ HOÀNG MẪU DIÊU TR̀ VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TIÊN THƯỜNG TRÚ TAM BẢO (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ TRUNG THIÊN ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT, ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT, ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT, HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT, LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT, ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT, ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT, THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ  TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

- NAM MÔ ĐẠI TIÊN ÔNG BỒ TÁT

- NAM MÔ ĐẠI TIÊN NỮ BỒ TÁT

- NAM MÔ ĐẠI TIÊN BẮC PHƯƠNG PHẬT BỒ TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ TIÊN NỮ HỒNG ĐÀO TỌA THIẾT THIỀN MÔN BỒ TÁT, QUANG PHƯỚC TIÊN BỒ TÁT, DƯỢC LINH THẢO TIÊN BỒ TÁT, HUỆ VƯƠNG TIÊN NỮ BỒ TÁT, BẠCH Y TIÊN NỮ BỒ TÁT, NỮ CHÚA TIÊN BỒ TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ TIÊN SƯ TÔN SƯ ĐẠI THÁNH SƯ QUẢNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ THIÊN TIÊN THƯỢNG GIỚI ĐẠI THẦN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ CHƯ THIÊN ĐỊA QUẦN THẦN TỨ THÁNH ĐỒNG ĐẠO (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

- NAM MÔ ..... (niệm danh Ngài duyên nhựt)

ĐỒNG TÁT ĐẠI CHỨNG MINH (1 lạy)

(Quỳ hoặc ngồi xuống, vô chuông mơ, bắt đầu tụng niệm)

 

 

 

TÁN LƯ HƯƠNG

 

Lư hương sạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất diêu văn

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ư phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

 

 

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Thiên Thủ Thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thướt bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.  Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.  Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.  Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.  Tất đà dạ ta bà ha.  Ma ha tất đà dạ ta bà ha.  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn tŕ, ta bà ha.  Ma ra na ra ta bà ha.  Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.  Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.  Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.  Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha.  Ma bà lỵ thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

 

 

 

KHAI KINH KỆ

 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngă kim kiến văn đắc thọ tŕ,

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

 

 

 

TÂM NGUYỆN DÂNG

CỦA CHÚNG SANH LÊN MẪU

                

       Nhớ ơn Địa Mẫu thâm ân,

Chúng con cầu nguyện chuyên cần Mẫu ban.

       Chúng con quỳ trước hai hàng,

Cùng dâng tâm nguyện Mẫu ban độ tŕ,

       Kính lạy Mẹ từ cơi vô vi,

Mưa nhuần bốn bể Mẹ v́ chúng sanh.

       Chúng con lạc nẻo tu hành,

Bơ vơ trần lạc, thác ghềnh chông gai.

       Từ thuở bé tấm thân lạc lơng,

Sống giữa trần ô trược đa đoan.

       Mẫu ơi!  Xin Mẫu đôi hàng,

Tâm nguyền!  Con đă chứa chan khẩn cầu.

    V́ trần tục, nương dâu cồn cát,

    Cuộc trần mê xô xát đắng cay.

       Mẫu ơi!  Mẫu có nào hay,

Tấm thân con trẻ an bày đau thương...

    Mẫu - Mẫu - Mẫu...

    Con dâng tâm nguyền!...

    Xin Mẫu hiền ban phước chúng con

    Từ nay Mẫu nhớ điểm con giấc nồng

    Kính lạy Mẫu, Mẫu trong nhân thế!

    Bước cuồng si chúng con nguyện từ nay

    Xin Mẫu chứng cho ḷng con thanh thoát

    Hôm nay đây, chúng con tâm thành đạm bạt

    Nén hương thơm gởi Mẫu mười phương

    Xin Mẫu chứng cho ḷng con ngưỡng vọng

    Để độ tŕ cho nhân thế siêu căn

    Mẫu ơi!  Ḷng con nguyện với sách đèn

Tu tŕ con được giải căn nghiệp trần

       Từ ngày Mẫu đă giáng lâm

Chúng sanh bốn cơi an tâm đời đời!...

 

Kính bái Mẫu

 

 

 

BÁI NIỆM

 

       Nhớ ơn Mẫu nguyện cầu thường nhựt

       Chúng con nguyền tâm thức nguyện cầu

       Dù trong muôn cảnh đâu đâu

       Nguyện xin Mẫu giáng, độ cầu chứng tri

       Mẫu từ cơi vô vi

       Thâm ân Mẫu đă, chứng tri phép mầu

       Lễ thường nhựt, tâm thành nhớ Mẫu

       Trước Phật Trời, xin Mẫu chứng tri

       Cầu xin Mẫu chứng, vô vi con nguyền

       Mẫu từ cơi thượng thiên giáng độ

       Cứu quần sanh bao cảnh si mê

       Mẫu ơi!  Con luống tràn trề

       Niềm riêng!  Con luống Mẫu về bên con

       Nay thường nhựt, ḷng con xin nguyện

       Nguyện cầu bá tánh an vui

       Cỏ cây tươi thắm, xanh tươi bạt ngàn

       Cầu xin gia đạo đôi đàng

       Tốt tươi an hưởng, suối vàng yên thân

       Cúi xin Mẫu thân này tự tại

       Nghĩa áo cơm con gởi từ tâm

       Nguyện cầu Mẫu điểm linh sơn

       Ngàn năm cầu nguyện công ơn Mẫu tày.

       Tây Thiên!  Mẫu chứng lời này

       Nguyện xin Mẫu giáng phước này cho con

       Từ nay con nguyện vuông tṛn

       Tu nguyền, hướng thiện ḷng con phụng thờ...

 

(Cúi lạy Mẫu 5 lạy)

Nhớ ơn Tây Thiên Bá Mẫu thâm ân

 

 

 

MẸ TỪ BI

(THÁNH TÂM THI TẬP)

 

       Con cúi đầu đảnh lễ

       Lạy Mẹ Phật DIÊU-TR̀

       Rực ánh mâu-ni bao trùm Thánh thể

       Mẹ từ bi ơn nhuần bốn bể

       Sắc thiên nhiên thắm đượm khắp năm Châu

       Mẹ ban ánh Đạo mầu,

       Ḷng bác ái dệt thành hoa vạn thức

       Thoi nhựt nguyệt lại qua đường dạ chức

       Kiếp phù sinh ai đă được trăm năm

       Mẹ hiền QUÁN-THẾ-ÂM

       Trên tay Mẹ suối Cam Lồ tiếp dẫn

       Nhành Dương Chi nhẹ phất hết ưu tư

       Mẹ vô biên đại hạnh,

       Dập tắt lửa ḷ cừ

       Cho thế sự khỏi tang điền thương hải

 

*

*        *

 

       Ḷng con thường tự tại

       Con cảm hiện phong luân

       Nhiệm tŕ ơn cứu rỗi

       Mẹ đưa đường chỉ lối

       Cho con báu Ma-Ni

       Lạy Mẹ Phật DIÊU-TR̀,

       Mẹ rước con lên cơi TRỜI ĐÂU-SUẤT

       Linh quang ngời chín bực

       Mây quang minh che chở nhụy tràng hương

       Mẹ cho con xem thế giới hải mười phương

       Ôi tuyệt diệu!  Bao la Trời Phật Sát

 

*

*         *

 

       Tầm thinh ơn Bồ-Tát

       Cứu nạn Quán-Thế-Âm

       Vườn hoa cùng hương lâm

       Cây lành chim đậu hót

       Tiếng chim càng thánh thót

       Chào đón MẸ TỪ BI

       Tâm phàm định tịnh lố huyền vi

       Cúi lạy Mẹ, Mẹ Đại Từ đă đến.

 

Thánh Tâm giáng bút

 

 

SÁM KINH ĐỊA-MẪU

 

 

DÂNG ĐĂNG

 

    Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu

    Ngọn linh đăng soi thấu mười phương

        Điển quang tỏa ánh chiêu dương

Cầu xin Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn

    Mẹ giáng thế độ an non nước

    Chuyển huyền linh ban phước vạn dân

        Nguồn thương sầu đọng bâng khuâng

Nh́n đăng ḷng tưởng Mẹ gần bên con

    Xưa Mẫu ngự chim Loan tại miểu

    Tỉnh Thiểm-Tây huyền diệu ứng linh

        Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh

Lời châu chép lại tâm t́nh Mẫu thương

    Nh́n biển cả trùng dương nước biếc

    Tiếng khổ sầu tha thiết ḷng đau

        Mẹ trông từng lượn sóng ào

Bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu

    Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ

    Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi

        Núi sông vũ trụ đất trời

Chính do Hoàng-Mẫu tạo đời an vui

    Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm

    Ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con

        Dâng đăng Mẹ chứng ḷng son

Vạn dân bá tánh nước non thanh b́nh.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

DÂNG HƯƠNG

 

    Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát

    Gió đông về ngào ngạt nguồn thương

        Chốn trần trẻ dại dâng hương

Thỉnh cầu Từ-Mẫu Tây-Phương chứng đàn

    Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh

    Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền

        Lạy cầu vọng thấu cung Tiên

Nơi Tây-Vương Mẫu diệu huyền chứng minh

    Mẹ thương con thâm t́nh muôn thuở

    Đạo hoằng khai truyền mở khắp nơi

        Gắng tu thoát tục xa đời,

Quê Tiên chốn cũ là nơi trở về

    Nh́n quang cảnh sơn khê non nước

    Cơi giới ba hưởng phước Mẹ ban

        Chính do Hoàng-Mẫu chỉnh an

Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu.

    Làn khói bạc ngút mù bay tỏa

    Tâm hương thành hiện rơ Diêu Cung

        Đài hương Mẹ ngự không trung

Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền

    Tam nhựt Mậu cố siêng bái Mẫu

    Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương

        Con quỳ dâng nén tâm hương

Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

DÂNG TRẦM

 

    Nh́n làn khói trầm hương bay tỏa

    Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ ḍng châu

        Đàn con tha thiết nguyện cầu

Mẫu-Từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh.

    Chốn trần miền cung nghinh đại lễ

    Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn

        Thượng tầng Mẹ phủ Càn Khôn

Chuyển khai hoằng Đạo pháp môn hạnh từ

    Đọc kinh Mẫu ḷng như xao xuyến

    Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân

        Chuông chùa vang tiếng xa ngân

Chạnh ḷng con trẻ tuôn dần lệ sa.

    Khói hương trầm thiết tha theo gió

    Áng mây lành hiện rơ huyền vi

        Con nguyền kiếp kiếp tu tŕ

Nương về theo bóng từ bi Mẫu-Hoàng

    Cầu linh Mẹ chỉnh an non nước

    Điển Mẫu-Từ ban phước chúng sanh

        Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban

    Tầm chánh giáo đạo vàng rực rỡ

    Hạt bồ đề nẩy nở rừng cây

        Am tiền nối nhịp thang mây

Điển thiêng Mẹ chứng nhựt nay kỉnh đàn.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

DÂNG HOA

 

    Hoa tươi thắm kính dâng Từ-Mẫu

    Gió hương lành nhẹ thổi mười phương

        Dập đầu lạy Mẹ xót thương

Chứng ḷng con trẻ cúng dường dâng hoa.

    Lời vàng cầu thiết tha ai oán

    Chốn dương trần tợ áng phù vân

        Chúng sanh đau khổ vô ngần

Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa.

    Ngày Kỵ Mậu sớm trưa bái Mẫu

    Tiếng chân thành vọng thấu Diêu Cung

        Gắng tu noi chí bá tùng

Bồ Đề hạnh nguyện thơm chung hương lành.

    Điểm huyền linh phủ quanh bao khắp

    Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu

        Lạy Mẹ độ hết năm Châu

Cầu xin sanh chúng sớm hầu Diêu Cung.

    Người chốn thế hiếu trung trọn giữ

    Hội Long-Hoa Mẫu-Tử tương phùng 

        Hương lành thơm ngát lạ lùng

Bồ Đề rộ nở tại Cung Diêu Tŕ.

    Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ

    Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh

        Tay ngà dâng đóa hoa xinh

Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

DÂNG QUẢ

 

    Quả tươi xanh tâm thành cung kỉnh

    Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ-Tôn

        Điển linh phủ khắp Càn Khôn

Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa.

    Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn

    Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai

        Lời châu ghi lại trần ai

Là do huyết mạch phi tài Từ-Tôn.

    Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ

    Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng

        Phước tài lộc thọ triền miên

Dân lành nước thạnh nhà yên thanh b́nh.

    Tam nhựt Mậu tŕ kinh Địa Mẫu

    Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh

        Mùa màng sung túc tươi xanh

Quả thơm thơm ngát hương lành từ bi.

    Thâm ân Mẹ khắc ghi xanh sử

    Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung

        Dập đầu bái tạ Vương Cung

Độ an sanh chúng tao phùng Long-Hoa.

    Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ

    Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri

        Dập đầu lạy Đức Diêu-Tŕ

Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lần)

 

 

 

DÂNG THỦY

 

    Cung kỉnh dâng thủy thanh thơm ngát

    Nhớ trăng mười thập bát hằng niên

        Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền

Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh.

    Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng

    Độ dân lành bền vững tâm tu

        Sơn khê rảo bước ngao du

Vào nơi biển Thánh rừng nhu tu hiền.

    Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái

    Điển Mẫu-Từ phủ rải khắp nơi

        Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời

Ngự nơi thượng cơi ban lời ngọc châu.

    Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu

    Cứu đàn con tận hiếu tận trung

        Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng

Suối ḷng ngào ngạt ban chung con lành.

    Chính Mẹ tạo non xanh tươi thắm

    Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi

        Hoằng khai đại đạo khắp nơi

Kể từ vô-thỉ đến đời hậu thiên.

    Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng

    Điển huyền linh tỏa sáng mười phương

        Tay dâng bát ngọc trà hương

Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

SÁM KINH ĐỊA-MẪU

 

 

ĐỊA-MẪU KINH

 

    Phủ Hớn-Trung nơi huyện Thành-Cổ

    Tỉnh Thiểm-Tây miếu cổ ứng linh

        Thượng tầng tỏa ánh quang minh

Chim Loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời.

    Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết

    Đức Từ-Tôn tha thiết khuyên con

        Hiếu trung giữ vẹn cho tṛn

Mẹ hiền phủ điển bảo toàn chúng sanh.

    Tam nhựt Mậu tâm thành kỉnh Mẫu

    Tấm ḷng son vọng thấu Diêu Cung

        Gia gia sum họp trùng phùng

Dân an Quốc thới hưởng chung thanh b́nh.

    Mùa màng được tươi xinh sung túc

    Mẹ độ con từng phút từng giây

        Núi sông vũ trụ đó đây

Chính do Hoàng-Mẫu dựng gầy tạo nên.

    Linh điển Mẹ dưới trên phân rơ

    Tam chơn kinh Mẹ tỏ lời châu

        Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu

Hóa sanh bốn biển năm Châu tươi nhuần.

    Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế

    Điển chơn linh phước huệ rải ban

        Tâm kinh Mẫu dạy rơ ràng

Con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh.

    Phước Lộc Thọ hiển vinh do Mẫu

    Trọn đủ thời Kỵ-Mậu hằng niên

        Dân an nước thạnh nhà yên

Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu tŕ.

    Thơ thâm diệu huyền vi cơ bút

    Mẹ truyền Kinh dưỡng dục chúng sanh

        Xưa vua Bàn-Cổ phong danh

Diêu-Tŕ Phật Mẫu hóa sanh muôn loài.

    Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ

    Điển âm dương kết tự anh-nhi

        Thượng tầng Mẫu ngự phương phi

Phân ra Thiên Địa trị v́ chúng sinh.

    Địa-Mẫu truyền chơn Kinh tâm huyết

    Khí âm dương hội hiệp cùng nhau

        Mưa ḥa gió thuận tươi màu

Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân.

    Vậy ai mới bước lần đường đạo

    Phải giữ ḷng hiếu thảo tŕ Kinh

        Lời châu Mẹ dạy huyền linh

Hoàng-Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.

    Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng

    Độ nhân sanh giữ đúng hạnh Tiên

        Từ đây Thiên Địa phân riêng

Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.

    Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa

    Máy huyền vi hiện rơ thần thông

        Mẹ phân nam bắc tây đông

Bốn phương tám hướng bao ṿng Càn Khôn

    Điển Thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu

    Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu

        Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu

Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành.

    Phu quân Mẫu trường sanh bất lăo

    Tài cao minh sáng tạo huyền vi

        Thiên lung địa á diệu kỳ

Tri âm phối hợp phục quy Diêu-Đài.

    Thiên Địa lập âm lai dương khứ

    Khí thần giao giờ giữ điển linh

        Đất trời do tạo-hóa sinh

Pháp-luân-thường-chuyển siêu h́nh căn nguyên.

    Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh

    Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh

        Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh

Thiên-Can thường chuyển vận hành địa-chi.

    Thần với khí tựu th́ thai thánh

    Mẹ cưu mang canh cánh thập niên

        T́nh thâm mẫu tử thiêng liêng

Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào

    Trong bát quái phân vào tám hướng

    Tám quẻ do mỗi hướng định ra

        Sáu hào một quẻ đó là

Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào.

    Trúc cơ măn nguyệt vào giờ đúng

    Thập niên trường chuyển dụng Thánh thai.

        Minh quân xuất thế trần ai

Sáu v́ Thiên tử phi tài huyền quang.

    Mẹ phân vua Thiên-Hoàng con trưởng

    Đến Địa-Hoàng Mẹ thưởng thứ hai

        Nhơn-Hoàng tam đệ thiên tài

C̣n ba vị nữa phân rày sau đây:

    Vua Phục-Hy, ngài hay biến hóa

    Bát quái phân phát họa hiển linh

        Chỉ rành tám hướng thinh thinh

Âm dương vũ trụ quang minh phân  bày.

    Vua Thần-Nông phi tài ngũ cốc

    Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi

        Đó là hạt giống của Trời

Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.

    Vua Hiên-Viên tạo ban y phục

    Đem ấm no hạnh phúc vạn dân

        Lưu truyền cơm áo chốn trần

Để cho người thế tâm thân thanh nhàn.

    Vũ trụ do Mẫu-Hoàng xuất phát

    Mẫu tạo ra Bồ-Tát, Thần, Tiên

        Thượng từng bao phủ điển thiêng

Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh.

    Nh́n biển cả trời thanh nước biếc

    Khắp bốn mùa tám tiết trở xây

        Gió ngàn tỏa lượn tầng mây

Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm.

    Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trỗi

    Khắp muôn nước Từ mẫu dưỡng sanh

        Các đời vương đế đại danh

Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra.

    Danh lam có năm ṭa thắng cảnh

    Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi

        Có cây cổ thụ sống đời

Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành

    Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng

    Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh

        Nhân dân no ấm hiển vinh

Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy

    Khi ĺa thế gởi thây thân Mẫu

    Sự hóa sanh dời đổi vô thường

        Thân Mẹ là chỗ tựa nương

Từ-Tôn Địa-Mẫu nguồn thương ngập tràn

    Nào châu, quận, thôn, làng, tỉnh, huyện

    Ḱa lâu đài cung điện nguy nga

        Am, chùa, quán xá lập ra

Hiền, Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân

    Chư Phật đắc kim thân do Mẫu

    Cả trân châu ngọc bửu đó đây

        Thiếu chi kẻ ước việc này

Ḷng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành.

    Loại kim khí bạc vàng quí báu

    Tất cả do Mẫu tạo xuất ra

        Vương hầu vạn quốc gia gia

Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng.

    Người chốn thế hiếu trung hưởng phước

    Bao huyền linh sau trước Mẹ ban

        Dân an quốc thới thanh nhàn

Đế-Vương cung kỉnh Mẫu-Hoàng Từ-Tôn

    Nước nào bị dập dồn chinh chiến

    Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành

        Vậy ai nào biết đến danh

Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây.

    Có tạo lảnh the đầy lụa vải

    Cùng quả hoa rau cải trái cây

        Nào là chua ngọt đắng cay

Lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường.

    Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi

    Khắp nhơn sinh ai khỏi bệnh đâu

        Hóa sanh linh dược nhiệm mầu

Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào.

    Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối

    Suối nào bằng nguồn suối t́nh thương

        Mẹ ban trăm vạn mùi hương

Lao tâm tổn huyết đoạn trường v́ con.

    Công lao Mẹ bút son khó tả

    T́nh bao la biển cả khó hơn

        Khổ đau Từ-Mẫu chẳng sờn

Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành.

    Vật ăn uống Mẹ dành con đó

    Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra

        Cân đai áo măo phù hoa

Bạc tiền vật dụng biến ra hằng ngày.

    Mẹ chẳng thấy một ai ḷng tưởng

    Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi

        Vật chi chẳng sót trên đời

Mẫu không nghe có một lời nhớ thương.

    Trong vũ trụ tuần huờn tạo hóa

    Do Mẫu sanh ra quả địa cầu

        Biến dành sáu ngă luân hồi

Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.

    Kẻ thế đâu rơ t́nh thâm Mẫu

    Dầu Hoàng-Thiên khó nỗi sánh hơn

        Trên trời mưa đổ từng cơn

Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn  phép mầu

    Gịng mưa tuôn ngọt ngào cam-lộ

    Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh

        Cỏ cây tươi tốt hương thanh

Địa châu thấm giọt mưa lành ph́ nhiêu.

    Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết

    Bao tinh vi sương tuyết giá băng

        Đài mây gom tựu phủ giăng

Gặp luồng quang điển biến tan mây liền.

    Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp

    Cù-rồng kia trốn nấp ngàn sông

        Lănh phần vận chuyển gió giông

Mẹ truyền hoán vơ hô phong ứng hầu.

    Cù-rồng ở xứ nào chẳng có

    Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây

        Đều do lịnh Mẹ phán bày

Ơn trên chiếu triệu dám rày căi đâu.

    Muôn thu vẫn nằm sâu ḷng đất

    Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai

        Nhọc nhằn nào quản đắng cay

Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.

    Chốn dương trần con lành tọa hưởng

    Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân

        Tất cả do lịnh Mẫu phân

Công dày chẳng thấy người trần ghi tâm.

    Mẹ thương con dạ thầm đau thắt

    Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu

        Điển quang nếu Mẹ rút thâu

Càn Khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan.

    Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy

    Thiên địa đành chịu phải ră đôi

        Dương trần như thể bèo trôi

Cảnh đời trống rỗng thảm sầu nạn tai.

    Ngoại Càn Khôn Như-Lai tạm ẩn

    Chư Bồ-Tát tàn lẩn biệt tin

        Từ vua chúa đến quân binh

Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn.

    Phương hướng đành tiêu tan tất cả

    Như ở trong ḷ hỏa bị thiêu

        Muôn loài vạn vật bao nhiêu.

Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.

    Mẹ phán truyền lời châu cao quư

    Ai sưu tầm diệu lư quang-minh

        Thành tâm khảo sát chơn kinh

Thọ tŕ giảng nói chúng sinh hiểu rành.

    Từ-Tôn chiếu điển lành ban phước

    Sắc lịnh phê người được hiển vinh

        Phi tài huyền diệu cao minh

Mẫu-Từ giáng bút ngọc-linh-chi truyền

    Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt

    Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên

        Mẫu cho phần bổn huờn nguyên

Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai

    Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh

    Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài

        Khai tâm rung chuyển đạo ngay

Lư chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua

    Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu

    Chớ khoe tài nông nỗi mà chi

        Chơn kinh lịnh Mẹ khó b́

Quần thần văn vơ chẳng khi lời vàng

    Đại Từ-Tôn Mẫu-Hoàng cao cả

    Ân đức dày vong ngă đành sao

        Tao nhân mặc khách anh hào

Nông, thương, công, sĩ nỡ nào lăng ngơ

    Không đền đáp tôn thờ cung kính

    Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền

        Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng

Đành ḷng bội bạc chơn truyền lời châu

    Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rơ

    Giả đ̣ như chẳng tỏ ngộ chi

        Phụ ân Từ-Mẫu Diêu-Tŕ

Đọa đày muôn kiếp chẳng th́ tái sanh

    Muốn biết rơ tánh danh Phật Mẫu

    Hăy lắng nghe lời Mẫu phân rành

        Lăo-Bà Hỗn-Độn hóa sanh

Thuở c̣n mờ mịt trược thanh chưa tường

    Thiên-Địa chia âm dương chơn khí

    Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm

        Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm

Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn

    Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ

    Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ

        Mẫu-Hoàng từ giă con thơ

Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay

    Hư không ngự mây đài thượng cơi

    Điển quang-minh chiếu rọi khắp nơi

        Huyền vi biến hóa chuyển dời

Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha

    Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu

    Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương

        Ngự thuyền lướt sóng trùng-dương

Nào ai để dạ vấn vương ḷng sầu

    Mẹ thương con chẳng câu phiền trách

    Ḷng ước mong huyết mạch trùng phùng

        Sớm về điện ngọc Diêu-Cung

Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền

    Hội Tư Sửu khai Thiên tịch Địa

    Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên

        Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền

Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời

    Mỗi câu mỗi ư lời Mẹ thuyết

    Cùng từ nguồn mạch huyết chảy ra

        Gồm bao lời ngọc thiết tha

Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi

    Khắp gia gia đều tŕ niệm măi

    Th́ mùa màng cây trái hoằng sai

        Ấm no hưởng lạc trần ai

Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn

    Điển quang Mẹ bảo tồn trường cửu

    Độ con thơ hội đủ Diêu-Cung

        Nếu ai chẳng tín bất tùng

Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn

    Cuộc sống đành khó khăn đau khổ

    Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy

        Không mong sống sót được ǵ

Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn

    Đại Từ-Tôn Mẫu-Hoàng cho biết

    Đúng trăng mười vào tiết trời đông

        Mẫu-Từ xuất hiện thần thông

Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh

    Mẹ phủ hết điển linh quảng đại

    Tâm huyết thư để lại chơn kinh

        Kim ngôn siêu thoát quang minh

Từ-Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn

    Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh

    Mỗi hàng niên nguyện thỉnh Mẫu-Từ

        Đúng ngày thập bát trăng mười

Gia gia tụng niệm người người tŕ kinh

    Lập đại lễ hoa xinh, trà, quả

    Dâng hương đăng tất cả khiết tinh

        Cùng nhau hội hiệp tŕ kinh

Sớ dâng Từ-Mẫu chứng minh con lành

    Nếu như có nhơn danh hiền sĩ

    Truyền bá kinh nghĩa lư đủ đầy

        Từ-Tôn đài thọ ân dầy

Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng

    Hưởng lộc thọ vinh sang phú quí

    Hạng phu nhơn bần sĩ hiền thần

        Truyền kinh phổ biến xa gần

Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no

    Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo

    Năm trai lành kế tạo lửa hương

        Hai gái hiếu đạo thuần lương

Đời đời nối dơi tổ đường tông môn

    Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu

    Kỉnh lễ ngày Kỵ-Mậu thành tâm

        Mẹ ban phước lộc cao thâm

Thiên Xuân vạn đại hưởng âm-đức dầy

    Xứ phương nào hằng ngày cúng vía

    Đàn tràng cầu bốn phía an ninh

        Bảo toàn tánh mạng chúng sinh

Mẫu-Hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền

    Quốc dân nào kiền thiền vọng bái

    Thọ tŕ kinh nhớ măi thâm ân

        Mẫu-Từ cho xuất Thánh nhân

Thông minh xuất chúng muôn phần huyền-linh

    Công đức Mẫu vô h́nh khó tả

    Dầu lâm sơn biển cả khó hơn

        Ai mà đáp nghĩa đền ơn

Phải sùng am-tự, họa sơn tượng h́nh

    Rồi dâng lên hương linh thờ phượng

    Tạo lập thành tâm, tưởng, bái, tôn

        Diêu-Tŕ Phật Mẹ linh hồn

Hiếu tử làm đặng y ngôn-kim truyền

    Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo

    Gắng sức xây tái tạo mau đi

        Tùy gia phương-tiện hữu vi

Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào

    Mẫu chứng ḷng thanh cao tâm hảo

    Sẽ ghi tên con thảo danh đề

        Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê

Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu-Cung

    Bởi v́ con tận trung tận hiếu

    Đắc quả cao cửu khiếu khai minh

        Con hiền thọ hưởng trường sinh

Nhờ ḷng quảng đại quang minh tâm lành

    Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở

    Chánh quả thành dứt nợ trần ai

        Ban cho cửu phẩm liên đài

Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng

    Thành Đại-La nghiêm trang quư báu

    Phu phụ đồng đắc đạo kim thân

        Mẹ ban thọ hưởng hồng ân

Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang

    Đức Từ-Tôn Mẫu-Hoàng bảo dưỡng

    Trải hết tâm vô lượng vô biên

        Ngự nơi cơi thượng thiêng liêng

Độ cho quốc thới dân yên thanh b́nh.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

 

    Phật Mẫu tuy vô h́nh vô tướng

    Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh

        Ban ra lời ngọc chơn kinh

Khảo sát đạo lư khai minh địa cầu

    Thuở hỗn độn một bầu không khí

    C̣n mịt mù vô thỉ biết đâu

        Phật Mẫu đă ngự đó rồi

Phân ra Thiên Địa hoàn cầu chuyển xây

    Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất

    Đạo hoằng khai lời thật huyền linh

        Phổ thông truyền bá chơn kinh

Phán bày phong tục nhơn sinh sáng ngời

    Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ

    Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh

        Ai truyền ấn tống phổ in

Mẫu-Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường

    Người nào đầy ḷng thương tiếp dẫn

    Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn

        Dựng đời thạnh trị thượng ngươn

Hết ḷng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường

    Khắp thế giới thập phương cung kỉnh

    Ráng niệm tŕ nguyện thỉnh lời châu

        Đắc thành sở nguyện mong cầu

Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm

    Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ

    Lưu truyền kinh từ thuở ban hành

        Kẻ nào rụng niệm chơn thành

Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi

    Ai chẳng tin bất cầu ác cảm

    Chê bai rằng mờ ám không tùng

        Đến khi vào lúc lâm chung

Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau

    Ngục A-tỳ sa vào miên viễn

    Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh

        Sanh ḷng nhạo báng lư kinh

Tội như biển cả mông minh thảm sầu

    Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải

    Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu

        Xét ra khắp cả hoàn cầu

Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra

    Mẹ thương con vị tha tất cả

    Nào thấy ai để dạ xót thương

        Đắng cay khổ nhọc ai tường

Rơ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao

    Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu

    Bố cáo cho người hiểu rơ ràng

        Đứng ra giải đáp lời vàng

Cho người trần thế dương gian tri tường

    Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh

    Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu

        Dập dồn nhiều cảnh khổ đau

Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ

    Mẹ thương con đề thơ phân tỏ

    Lại chẳng nghe ghi rơ lời châu

        Cuộc đời thế sự bể dâu

Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri

    Dầu khó khăn việc chi nguy khốn

    Mẹ b́nh trị chỉnh đốn khắp nơi

        Phán truyền bày tỏ bao lời

Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh

    Phật Mẫu có phân rành tất cả

    Bảy mươi hai vị đă lănh phần

        Đương kim hành sự xa gần

Vị nào cũng có Thánh Thần hợp chung

    Duy ḿnh Mẫu chẳng cùng ai cả

    Khắp ở trong thiên hạ xứ nào

        Lập chùa, tạo miễu, đền cao

Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh

    C̣n Mẫu đây riêng ḿnh ai nhớ

    Đến tánh danh cũng chớ tường tri

        Cơi trần chẳng có chi chi

Một ngôi miếu nhỏ vậy th́ cũng không.

    Bởi chúng sanh bạc ḷng chẳng nghĩ

    Nên cam đành khổ lụy sầu bi

        Quanh năm bao cảnh loạn ly

Trời mưa không thuận đất th́ không sanh

    Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt

    T́nh thiêng liêng bút mực ghi rằng

        Các con lớn nhỏ nghe chăng

Thọ tŕ kinh Mẫu khó khăn cũng lành

    Khắp nhơn sanh điều hành tâm đạo

    Giúp cho đời cải tạo ăn năn

        Chẳng luận cao thấp ngang bằng

Dầu cho trẻ nhỏ ḷng hằng tŕ kinh.

    Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng

    Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban

        Cốt nhục xa cách lạc đàng

Mẹ cho tái hợp b́nh an sum vầy

    Vui trong cảnh bao ngày cách biệt

    Dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau

        Không phân hai bậc thấp cao

Ai ai cũng được truyền trao kinh này

    Khắp non nước đông tây nam bắc

    Phổ biến kinh để nhắc nhở ḷng

        Thập phương bá tánh rơ thông

Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn

    Bao nguy khổ dập dồn đau xiết

    Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng

        Chúng sanh ngă gục nhào lăn

Lâm ṿng đại nạn thoát chăng được nào

    Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật

    Sinh ra nhiều chứng thật gớm ghê

        Khắp trong tất cả thành quê

Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân

    Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết

    Thổ sản này ngă chết chẳng c̣n

        Đói ḷng quằn quại các con

Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu-Từ

    Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối

    Gắng công tu thông suốt lư kinh

        Truyền trao giải nghĩa phổ in

Cho người tŕ tụng hiểu kinh kịp thời

    Chúng con sẽ thấy đời hết khổ

    Nội trong năm phổ độ đầu tiên

        Mưa ḥa gió thuận khắp miền

Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai

    C̣n như đáo lệ ngày Kỵ-Mậu

    Lập tràng đàn bái Mẫu tŕ kinh

        Dâng đèn sáp thiết quang minh

Từ-Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dày 

    Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ

    Hăy thành tâm bền chí cúng dường  

        Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương

Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo

    Việc cúng kiến phải cho tinh khiết

    Cố gắng tu tha thiết cần chuyên

        Lo tṛn phận sự hằng niên

Ba mươi sáu nhựt kiền thiền tŕ kinh

    Sắm lễ vật cung nghinh Từ-Mẫu

    Trong các ngày Kỵ-Mậu lập đàn 

        Gồm có các ngọn đăng quang

Quả hoa tươi thắm hương phàn năm cây  

    Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ

    Cùng chung nhau hợp để kỉnh đàn

        Thuyết kinh giải lư rơ ràng

Mỗi người đều định tâm an thọ tŕ

    Ai xứ nào làm y lời dạy

    Định tinh thần tụng bảy biến kinh

        Tiêu bao nghiệp chướng tội ḿnh

Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn

    Ai cố gắng sớm hôm tŕ tụng

    Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành

        Mẹ ban huyền diệu điển thanh

Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia

    Đức Từ-Tôn truyền ra cho biết

    Các con cần tha thiết ghi ḷng

        Lúc mạch gần chín đầy đồng

Hiện ra móng Bạch hư không rơ ràng

    Gió từ đâu thổi sang rất mạnh

    Trong niên này gặp cảnh phong ba

        Khổ sầu từ trẻ tới già

Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn

    Nạn đói lạnh lầm than đau xiết

    Là điềm trời ứng thiệt rơ ràng

        Thiên đ́nh thâu hạt lúa vàng

Thần linh ngũ cốc lịnh ban về Trời

    Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ

    Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa

        Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa

Tŕ kinh ĐỊA-MẪU phước nhà b́nh an

    Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó

    Được trúng mùa mưa gió thuận ḥa

        Ai từng phổ biến gia gia

Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày

    Phổ thông in đủ đầy nghĩa lư

    Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần

        Gia thần ủng hộ ân cần

Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm

    Được phúc lành tháng năm no ấm

    Trên Thiên Đ́nh ghi chấm phước ban

        Nội gia kẻ đó thanh nhàn

Sẽ được thạnh phát vinh quang muôn phần

    Thanh-Long, Bạch-Hổ Thần cũng giáng

    Pḥ tá người xứng đáng con lành

        Từ-Tôn cho biết rơ rành

Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền

    Đến giờ Ngọ kiền thiền kỉnh Mẫu

    Chẳng có nên dời đổi thời gian

        Sửu, Mùi, Th́n, Tuất không an

Đúng giờ nhất định lập đàn tŕ kinh

    Cầu lịnh Mẹ thương t́nh cứu khổ

    Phủ điển linh phổ độ chúng sanh

        Các con tựu họp tâm thành

Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi

    Mẹ hiển Thánh xuống đời tri chứng

    Phương hướng nào bền vững chí tâm

        Thường hành kinh Mẫu diệu thâm

Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn

    C̣n lo chi mùa màng chẳng trúng

    Gia nào hay tŕ tụng kinh này

        Phước lành sẽ được hưởng ngay

Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm

    Hưởng quư tế cao thâm lộc cả

    Thọ hương đăng trà quả vinh sang

        Chơn Kinh của đức Mẫu-Hoàng

Gồm ba diệu lư lời vàng ngọc châu

    Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhứt

    Chẳng tường phân ư thức suy tầm

        Người đời c̣n bởi mê tâm

Chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang

    Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh

    Thọ tŕ kinh nghiêm chỉnh cúng dường

        Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương

Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân

    Kinh Địa-Mẫu thấm nhuần đạo lư

    Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên

        Hằng ngày ṛng ră khẩn nguyền

Được nhiều công đức tội liền tiêu tan

    Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác

    Ai chí tâm hiển đạt phúc lành

        Rơ thông từng chữ hiểu rành

Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân

    Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa

    Phóng hào quang khắp cả bầu trời

        Thưởng người hiểu rơ từng lời

Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu

    Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ

    Đă tri tường nghĩa lư diệu kinh

        Có thể gội sạch tội ḿnh

Bao nhiêu nghiệp chướng oan t́nh tiêu tan

    Như ai rơ từng hàng Mẫu dạy

    Qua nạn tai sắp xảy đến ḿnh

        Lại c̣n hưởng được phước vinh

Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn

    Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển

    Th́ đích danh Mẫu chuyển điển quang

        Luôn được phước lộc b́nh an

Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc dầy

    Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng

    Lại bỏ qua không lượng tường tri

        Mà ḷng chẳng khứng thọ tŕ

Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời

    Tội phỉ báng bao lời xúc phạm

    Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than

        Ngày ấy chẳng có kêu oan

Phải đành vướng tội gian nan ngục h́nh

    Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu

    Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha

        Đại kiếp thủy hỏa phong ba

Thảy đều chết rụi đâu mà c̣n chi

    Ḷng Từ-Mẫu nghĩ suy đau xiết

    Muốn hủy hoại đại kiếp phong ba

        Nạn thủy hỏa sắp xảy ra

Thương cho sanh chúng phải xa cảnh sầu

    Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại

    Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh

        Mẹ muốn bỏ sổ tử h́nh

V́ thấy số phận chúng sinh chết nhiều

    Mẹ tính măi bao điều phương kế

    Chẳng đành ḷng bỏ phế lăng ngơ

        T́nh thương vô bến vô bờ

Làm sao cứu được con thơ trở về

    Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh

    Phán phân rằng chỉ định thế này

        Truyền Thần Thiện, Ác đến đây

Chia làm hai phái lướt mây xuống trần

    Người hung dữ Ác Thần dẫn dắt

    Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm

        Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm

Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi

    Bậc hiền lương phương-phi quân-tử

    Thiện Thần gom lại giữ một nơi

        Đưa vào chánh giác kịp thời

Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan

    Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc

    Mẫu sẽ văi ra một cái chài

        Dẫu cho thiện, ác phân hai

Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung

    Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo

    Người tu hành học đạo kinh tâm

        Chừng đó mới thấy diệu thâm

Mẫu-Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành

    Được sống sót nhàn thanh đủ trí

    Biết tường phân chánh lư đường tà

        Thiện gần ác lại tránh xa

Từ đó các Đạo mở ra khai hoằng

    Đồng xuôi ḷng ăn năn quy tựu

    Chánh Đạo Mẫu hội đủ đêm về

        Chẳng c̣n chia rẽ khen chê

Phân ra nhiều mối khó bề tường phân

    H́nh tướng chài phép Thần mầu nhiệm

    Mẫu tả ra những điểm rất cần

        Nhị Thập Bát Tú phân thân

Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam

    C̣n phương hướng Tây Nam, Tây Bắc

    Các vị thần giáp mặc bông bào

        Gồm sáu mươi vị tài cao

Mẫu-Từ phán lịnh truyền trao lời vàng

    Tuân lời dạy Thiên-Cang mười vị

    Thập Nhị Thần định chỉ Địa-Chi

        Tất cả Tinh-Tú các v́

Ủng hộ Hoàng-Đế Thái-Vi hoàn toàn

    Đức Từ-Tôn Mẫu-Hoàng điều khiển

    Thần Lôi-công, Lôi-điển tám phương

        Phân thân trấn thủ phi thường

Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm

    Hiện nguyên h́nh tay cầm binh khí
    Đứng dàn ra trực chỉ đó đây

        Khắp trong thiên hạ đủ đầy

Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền

    Cơi Trời Nam từ niên Đinh Hợi

    Đến niên Thân Dậu mới thiệt rồi

        Biết bao huyền bí nhiệm mầu

Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha

    Mẫu-Từ bủa Thiên-la, Địa vơng

    Sức đại hùng vang động kinh hồn

        Làm cho Thiên ám, Địa hôn

Thần sầu Quỷ khóc vong hồn thảm thương

    C̣n Tứ Đại Thiên Vương tiếp lịnh

    Bốn cửa trận Mẫu định trấn an

        Tám vị Thần lực Kim-Cang

Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông

    Làm Trời Đất hư không nghiêng ngă

    Nhựt Nguyệt Tinh châu hỏa đảo xây

        Cũng như chong chóng lăn quay

Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra

    Mẫu thâu lại yêu tà lăng mỵ

    Kẻ bất lương phải bị ngục h́nh

        Hô phong hoán vơ lôi đ́nh

Làm cho sấm nổ nước minh mông tràn

    Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ

    Trận cuồng phong bảo tố khắp vùng

        Mẫu tận diệt đứa bất trung

Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào

    Đến chừng đó vàng thau mới rơ

    Mẫu thâu xong ngày đó b́nh an

        Nước rút, sóng lặng, gió tan

Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần

    Chỉ c̣n người hiền lương sống sót

    Kẻ thiện lương được thoát khỏi ṿng

        Thế là Mẫu dụng huyền công

Diệu pháp hóa biến thần thông lẹ làng

    Kinh đô có sen vàng đua nở

    Bốn phía ṿng khắp ở thị thành

        Các con hiếu thảo hiền lành

Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân

    Được đổi xác Kim-Thân bất hoại

    Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên

        Chứng đặng Đại-La Tiên-Thiên

Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công

    Hội Bàn-đào thưởng đồng tất cả

    Các con nào đắc quả dự vào

        Thế rồi vĩnh viễn về sau

Chẳng c̣n chuyển kiếp khổ đau trần miền

    Chúng con được niên niên bất tử

    Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn

        Giống cảnh Diêu-Điện Mẫu-Hoàng

Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường

    Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cơi

    Hoằng khai dưỡng nhơn loại bảo toàn

        Hết ḷng quảng đại sắc son

Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(4 lạy)

 

 

 

Nam mô Vô-Thượng Hư-Không Địa-Mẫu Huyền-Hóa Dưỡng-Sanh Bảo-Mạng Từ-Tôn Đại-Từ-Tôn.

(24 lạy)

 

 

 

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Kiền thiền kinh Địa-Mẫu,

Vĩnh tạo hưởng phước trạch.

 

Nam mô Vô-Thượng Hư-Không Địa-Mẫu Huyền-Hóa Dưỡng-Sanh Bảo-Mạng Chơn Kinh

 

 

 

TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC MẪU

 

Mỗi trăng tam nhựt Mậu

Chí tâm tŕ kinh Mẫu

Tha thiết nguyện chúng sanh

Đoạn dứt bao nghiệp tội

Lời châu Địa-Mẫu kinh

Tâm huyết thư lịnh Mẹ

Hoằng bao la mầu nhiệm

Độ dân an quốc thới

Mùa màng được sung túc

Dưỡng dục độ chúng sanh

Tiêu tai tứ phước thọ

Cải tội miễn oan khiên

Nhứt quyển tiêu vạn kiếp

Địa-Mẫu bảo an ninh

Vĩnh bất sanh phàm hạ

T́nh Mẹ thương lai láng

Nhân đức vô cùng tận

Mẹ bảo hộ nhơn dân

Được an nhàn trường cửu

Xin đem mọi công đức

Dâng lễ Địa-Mẫu kinh

Hồi hướng cho nhân loại

Lợi ích khắp chúng sinh

Ở mười phương pháp giới

Đều dứt mê khai ngộ

Thoát khỏi sanh, lăo, tử

Nương nhờ linh điển Mẹ

Chứng đặng quả Bồ-đề

Sớm trở về đất Phật.

 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

(3 lạy)

 

 

 

TỤNG KINH XONG TIẾP TỤNG BÀI NGUYỆN NẦY

 

        Kiền thiền vọng bái Mẫu-Hoàng,

Chấn chỉnh Đạo giáo sắp an dân t́nh.

        Độ người khỏi chốn u-minh,

Vọng cầu bái Mẹ nhờ t́nh xót thương.

        Chúng dân tai họa đa vương,

Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ.

        Vô-cực Từ-tôn Tây-Thiên Bá-Chủ

    Vương Cung Tây-Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân,

Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành.

        Khắp trong dân chúng làm lành,

Thương yêu đùm giúp chẳng đành bỏ nhau.

        Mây lành rọi tỏ năm màu,

Cỏ cây tươi tốt làu làu Thái-dương.

        Yên vui bốn bể mới tường,

Cơ Trời sắp đặt luân thường vẻ vang.

        Diêu-Tŕ chấn chỉnh sửa sang,

Bao nguồn về cội một đàng chánh quy.

        Kiền thiền vọng bái Từ-Tôn,

Chuẩn y tam giáo mới tồn lư cao.

        Ơn trên Cam-lộ rào rào,

Chúng con nguyện vọng ước ao thái b́nh.

        Lạy cầu Mẹ ở Thiên-đ́nh,

Độ an dân chúng, pháp linh tỏ tường.

 

 

 

MA-HA BÁT-NHĂ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

 

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

 

Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

 

Xá-Lợi-Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.  Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn giới, năi chí vô ư-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, năi chí vô lăo-tử diệc, vô lăo-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa y Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.  Tam thế, chư Phật y Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La tam miệu Tam-Bồ-Đề.

 

Cố tri Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

 

Cố thuyết Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa chú, tức thuyết chú viết: 

 

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng yết đế, bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

                            

Ma-Ha Bát-Nhă Ba-La Mật-Đa

 

 

 

VĂNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN-NGÔN

 

Nam mô a di đa bà dạ,

Đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha,

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tỳ ca lan đế,

A di rị đa, tỳ ca lan đa,

Dà di rị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

        (3 lần)

 

 

 

TÁN PHẬT

 

A-DI-ĐÀ PHẬT thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A-DI-ĐÀ PHẬT

 

- NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT (niệm nhiều ít tùy ư)

- NAM-MÔ ĐẠI BI QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT (3 lần)

- NAM-MÔ ĐẠI-THẾ-CHÍ BỒ-TÁT (3 lần)

- NAM-MÔ ĐỊA-TẠNG VƯƠNG BỒ-TÁT (3 lần)

- NAM-MÔ THANH-TỊNH ĐẠI-HẢI-CHÚNG BỒ-TÁT (3 lần)

 

 

 

HỒI HƯỚNG KINH ĐỊA-MẪU

 

ĐỊA-MẪU công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc văng vô lượng quang Phật Sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền năo,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-Tát đạo.

Nguyện sanh Tây-Phương Tịnh-Độ trung,

Cửu phẩm Liên-Hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết,

Ngă đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

 

 

PHỤC NGUYỆN

(Hoặc muốn phục nguyện bài khác cũng được)

 

Nam mô A-Di-Đà Phật

Phục nguyện,

Quán-Âm thị hiện,

Thuyết pháp độ sanh,

Lâm nạn xưng danh,

Tầm thinh cứu khổ,

Hiện tiền đệ tử.....

Pháp danh.....

Cập nhứt thiết hàm linh,

Thừa tư công đức,

Hồi hướng Tây-Phương,

Trang nghiêm Tịnh-Độ,

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam-đồ khổ

Từ thuyền phổ độ,

Phước đức vô biên,

Đồng hóa hữu duyên

Tề thành Phật Đạo.

 

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

(Đồng niệm)

 

 

 

TAM QUY-Y

 

- Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

 

- Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

 

- Tự quy-y Tăng (Tiên), đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

 

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

 

 

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

 

 

 

 

QUYỂN CHUNG

 

Cúi xin quư Ông Bà cùng nội hải ngoại thiện tín, như muốn tụng kinh nầy cầu cho ruộng vườn xung, nhà an nước thạnh, trên dưới thuận ḥa, th́ trước khi tụng phải súc miệng, rửa tay, rửa mặt, bàn ghế cho sạch sẽ, mỗi việc đều tinh tấn, coi như luật nhà Phật mà y theo, th́ cầu chi đặng nấy là: Sở nguyện sở cầu giai toại ư.  Không sai.

 

Có bài kệ rằng:

 

Tri thân là khổ phải trau thân,

Huyện Châu cùng ở cơi phàm trần.

Hàm linh cán đức nhờ Kinh Chú

Quyển tập hằng xem thấy sáng trân.

Ấn rao Ngũ-Cốc cầu trăm họ.

Tống truyền Địa-Mẫu chúa muôn dân.

Linh hiển rơ ràng đừng khinh dễ,

Kinh văn rực rỡ giữ ḷng tuân.

 

- CHUNG -

 

 

 

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

 

Nguyện đem công đức ấn tống KINH ĐỊA-MẪU này hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ quá văng được siêu sanh tịnh độ, hiện tiền được hưởng huệ phước THIÊN TIÊN VÔ NHIỄM và cầu cho:

 

THIỆN-PHƯỚC THIÊN NIÊN

HIỆP H̉A ĐẮC ĐẠO