Tứ Đại Pháp Kinh

Tứ Đại Pháp Kinh

 

Giờ đây, CHA trân trọng giới thiệu với các con Luận Án Tốt Nghiệp cấp bằng THƯỢNG ĐẾ của CHA được Hội Đồng Thượng Đế chấm đậu chứng quả và cho phép xuất bản xuống thế gian để các con nghiên cứu TU HỌC và TU HÀNH.

 

                    TỨ pháp đến nay giảng rơ ràng

                    ĐẠI hồn vũ trụ giáng trần gian

                    PHÁP Phật, Thánh, Tiên, Thần, Nhân đạo

                    KINH truyền quy hiệp tại trần gian

 

THÁNH GIÁO

 

         Nước trong mọi sông đều chảy theo một ḍng, đó là ḍng

            từ nguồn ra bể.

 

         Đạo nơi chư Phật, chỉ đi theo một hướng, đó là hướng từ

            ngu si trói buộc đến giải thoát hoàn toàn.

 

         Chỉ có THƯỢNG ĐẾ mới phán một cách sáng suốt về điều

            chân chánh này: "Tất cả mỗi Tiểu hồn trong khắp cùng

            Càn Khôn Vũ Trụ đều có khả năng nghiên cứu tu học và

            thực hiện t́nh thương đi từ vô minh đến giác ngộ hoàn

            toàn".

 

HUỆ MẠNG KIM CANG NGỌC ĐẾ

CHƯỞNG GIÁO NGÔI HAI

Giáo Chủ Càn Khôn Nhứt Thống Giáo

Đặc trách chuyển pháp cơi hữu vi

 

                THƯỢNG ngươn tái tạo đời Thánh Đức

                ĐẾ truyền chân lư quy hiệp nhứt

                NGÔI một chí tôn Thầy hỗ trợ

                HAI là Đời Đạo phải lo tṛn

                HUỆ trí phăng tầm chẳng uổng công

                MẠNG trời đích thực ấy hư không

                KIM thân thường trú nơi chơn thể

                CANG cường độ chúng cơi mê hồng

                TỪ lúc xa CHA xuống cơi trần

                VÔ cùng đau khổ bởi tham sân

                NĂNG nhơn tịch mặc luôn tinh tấn

                THẮNG được phàm tâm thấu lư chân

 

                VÔ minh bao phủ cơi trần gian

                THƯỢNG Đế Ngôi Hai giáng hạ đàn

                PHÁP lư giải bày năm mối Đạo

                VƯƠNG kinh xuất thế cứu mê đời

                CHUYỂN xe chánh pháp quay quay măi

                LUÂN hồi quét sạch nghiệp trần ai

                HẠ thế đến hồi Long Hoa mở

                MẠT pháp chuyển thành như Chánh pháp

                KIM thân Ngọc Đế luôn hỗ trợ

                CANG cường tu học, Tiểu hồn ơi!

                NGỌC giáo siêu trần trau chuốt măi

                ĐẾ chơn thấu suốt đạt chơn như.

 

                             ĐẠO dĩ ân vi tiên

                             TU dĩ đức vi bổn

                             GIÁC dĩ trí vi môn

                             NGỘ dĩ tâm vi diệu

 

Các con yêu quư!

 

Hạ ngươn mạt pháp, cơ đạo ngữa nghiêng, cơi đời loạn động, nhân dân ly tán, trần gian chịu biết bao nhiêu tai nạn, khổ ách lầm than, đói rách, bệnh tật, tai ương...!

 

Theo cơ vận chuyển của Càn Khôn, đến nay Hạ ngươn sắp đi qua để mở màn cho Thượng ngươn sắp tới.

 

Thể theo Thiên ư, CHA quyết định xuất thế làm việc, đích thân soạn giảng "TỨ ĐẠI PHÁP KINH", để đưa các giáo lư về một mối.

 

Giáo lư thống nhất này gọi là "Thượng Đế Hiệp Nhứt Lư" được thuyết giảng vào thời Hạ Ngươn mạt pháp để khai lối tiến cho các Tiểu hồn, vào ngươn tái tạo: tức "Thượng Ngươn Thánh Đức" sắp đến.

 

Đây là màn CHA khai mở "Thiên Địa Quy Nguyên Đạo" để thành lập "Càn Khôn Nhứt Thống Giáo" tại trần gian, hầu đưa các tôn giáo, đạo phái về cội nguồn, tức Thượng Đế vậy!

 

Bởi v́ đây là giáo lư thống nhất, nên CHA không thể giảng riêng cho một cấp Đạo, mà phải giảng chung cho năm cấp đạo, từ Tiểu thừa lên đến Vô thừa (Tiểu thừa, Đại thừa, Thượng thừa, Siêu thượng thừa và Chơn lư vô thừa) để giúp cho các con trong năm chi đạo (Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) đều tu học được cả.

 

Các con phải nhớ rằng, đây là hồng ân Thượng Đế ban rải Thần Huệ xuống thế, mở đường chỉ lối cho các Tiểu hồn phăng t́m về quê xưa chốn cũ đặng kịp ngày giờ, chớ quá trễ rồi, nghe các con!

 

Kinh pháp này sẽ soi sáng cho các con hiểu rơ được cơ vận chuyển của Càn Khôn, sự biến động của Vũ Trụ, sự h́nh thành vật chất, diễn biến đi lên của xă hội...

 

Hiểu được qui luật tất yếu của xă hội, định luật khách quan của tự nhiên, nhân duyên, luật nhân quả của tâm linh, gọi chung là LUẬT TIẾN HÓA, từ nguyên hạt vô tri vô giác cho đến Đấng Giác Ngộ Vô Vô Thượng Thượng Thượng Đế Nguyên Tôn (Nguyên hạt, hạt tử, nguyên tử, kim thạch, thảo mộc, cầm thú, người, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Dương Thượng Đế, Thiên Hà Thượng Đế, Thiên Hệ Thượng Đế, Vũ Trụ Thượng Đế, Vô Vô Thượng Thượng Thượng Đế Nguyên Tôn).

 

CHA mong rằng, sau khi đọc xong Kinh Pháp này, các con sớm ăn năn, sám hối thức tỉnh tu học, tu hành. Chẳng c̣n chấp ta ngă mạn, phân biệt chia rẽ: tôn giáo, giai cấp, chủng tộc, màu da, có đức tin vững chắc, có ư thức vươn lên, nghiên cứu tu học, thực hiện t́nh thương, truyền giảng đạo pháp, ḥa đồng chung sống, siêng năng tinh tấn, công phu luyện đạo, phải đời đạo song tu, tánh mạng song luyện, phước huệ song tiến, đạt đến âm dương hiệp nhứt thể, ḥa vào hư không vô cực tính, tức THỂ TÁNH CHƠN NHƯ BẤT BIẾN THƯỜNG HẰNG VĨNH CỮU, c̣n gọi THƯỢNG ĐẾ TÁNH, tức là chơn lư tối thượng NGUYÊN MINH CHÁNH GIÁC vậy!

 

Các pháp hằng hà sa số, đa dạng, chằng chịt phức tạp vô cùng. Mỗi vị Giáo Chủ cố gắng giảng giải mạch lạc rơ ràng từ triết lư mầu nhiệm đến đạo lư siêu linh, từ đời đến đạo nhưng cũng chưa có hệ thống thứ tự để các con dễ dàng tu học tu hành. Vạn hữu diễn biến quanh các con, nào sông, núi, cỏ, cây, trái, thú vật, nhà cửa, xe cộ, tàu thủy, phi cơ, rồi nhật, nguyệt, tinh tú, không gian, vũ trụ, chí đến bệnh tật, khổ nạn, sinh tử, luân hồi, quyền, danh lợi, t́nh hấp dẫn, khảo đảo, hỷ nộ, tham, sân, si, ghét, yêu dằn vặt... kể măi chẳng hết, viết hoài vẫn c̣n. Tuy chi chít đầy rẫy nhưng tựu trung cũng nằm trong bốn pháp CHA giảng ra đây thôi.

 

Bốn pháp ấy là ǵ? Đó là bốn pháp lớn (TỨ ĐẠI PHÁP) bao trùm hết thảy mọi pháp, các lời giảng dạy của các vị Giáo Chủ, những học thuyết của những triết gia, những bài thơ tuyệt tác, những bức họa lừng danh, đều nằm trong bốn pháp này:

 

Một là TỰ NHIÊN PHÁP

Hai là NHÂN DUYÊN PHÁP

Ba là VÔ SỞ PHÁP

Bốn là BẤT TƯ DUY PHÁP

   (tức CHƠN LƯ VÔ THỪA)

 

Tứ Đại Pháp này, lúc chưa giảng ra cũng chẳng hao hớt. Giờ đây, có giảng ra rồi nó cũng chẳng thêm hơn. Nó tự có, hằng có, và diễn biến liên tục măi măi. Giúp cho các linh hồn có bài để học hỏi, nếm, chứng nghiệm, hiểu biết mà đi lên, tiến măi, tiến hoài theo ḍng tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ.